Russia. Nizhny Novgorod Kremlin. Souvenir sheet

Date of issue: 09 Sep., 2015

St # RU15/88

On September 9, 2015 Post of Russia issued a souvenir sheet "500 years of stone Kremlin of Nizhny Novgorod" with one stamp.

Read press release "Russia. Nizhny Novgorod Kremlin"

1.16 €

Follow Us

My Account